Dla pacjenta

Podajemy godziny przyjęć do poszczególnych oddziałów szpitalnych pacjentów planowanych zapisanych w kolejce oczekujących.

 

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ PLANOWANYCH

PUNKT PRZYJĘĆ PRZY SOR

STANOWISKO I

Oddział Położniczo - Ginekologiczny 7:00 – 8:00
Oddział Otorynolaryngologiczny 8:00 – 9:00
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym 9:00 – 10:00
Oddział Kardiologiczny 10:00 – 11:00
STANOWISKO II
Oddział Nefrologii i Dializoterapii 7:00 – 8:00
Oddział Kardiologii Inwazyjnej 8:00 – 9:00
Oddział Chorób Wewnętrznych 9:00 – 10:00
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy 10:00 – 11:00
STANOWISKO III
Oddział Pediatryczny 7:00 – 8:00
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 8:00 – 9:00
Oddział Położniczy wg potrzeb
   
Oddział Okulistyczny przy oddziale  wg potrzeb
Oddział Dermatologiczny przy oddziale 8:00 – 10:00
Oddział Psychiatryczny przy oddziale wg potrzeb


 
 

Za wjazd pojazdu samochodowego na teren szpitala pobierane są opłaty na podstawie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Z obowiązku uiszczania opłat zwolnione są:

 • pojazdy uprzywilejowane wg prawa o ruchu drogowym;
 • pojazdy służbowe będące własnością Szpitala;
 • pojazdy pracowników i innych osób z ważnymi kartami parkingowymi wydanymi przez Szpital;
 • pojazdy zaopatrzenia, poczty, firm kurierskich dostarczających przesyłki do Szpitala, firm budowlanych wykonujących prace roboty budowlane na terenie obiektów szpitala;
 • pojazdy wiozące osoby zaproszone przez Dyrekcję lub Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala;
 • pojazdy wiozące osobę chorą, której stan świadczy o potrzebie udzielenia natychmiastowej pomocy, osobę ze skierowaniem do szpitala lub na badania, czy też osobę bez możliwości samodzielnego poruszania się lub pojazdów jadących po osobę wypisaną ze szpitala po zakończonej hospitalizacji lub wykonaniu badań w Szpitalu. Dotyczy to sytuacji wjazdu na teren Szpitala. Jeśli pojazd nie wyjedzie z terenu Szpitala przed upływem 30 minut od czasu wjazdu, to parkowanie samochodu ponad 30 minut jest płatne zgodnie z cennikiem;
 • pojazdy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) oraz pojazdy kierowane przez honorowych dawców krwi, którzy udają się do placówki RCKiK w Stalowej Woli, w celu oddania krwi;
 • pojazdy kierowane przez osobę niepełnosprawną, posiadającą kartę parkingową, która uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i niestosowania się do niektórych znaków drogowych;
 • pojazdy firmy sprzątającej Szpital i firmy ochroniarskiej świadczącej usługi dla Szpitala.


Za pobierania opłat za wjazd na teren Szpitala oraz za parkowanie pojazdów, pilnowanie porządku i prawidłowego funkcjonowania parkingu odpowiada firma świadcząca usługę z zakresu ochrony osób i mienia Szpitala.

Opłaty za wjazd i parkowanie samochodów

L.p.

Rodzaj należności do zapłaty

Kwota do zapłaty

Uwagi

1.

Opłata za jedną kartę parkingową dla wszystkich osób uprawnionych wg „Regulamin korzystania z parkingu przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”

30 zł / za kartę

Za kartę wydaną po raz pierwszy

50 zł / za kartę

Za zniszczenie, uszkodzenie karty z winy posiadacza, zgubienie, nie zwrócenie karty po ustaniu umowy o pracę, wydanie wtórnika karty

2.

Opłata abonamentowa

20 zł / m-c

Obowiązuje właścicieli firm i ich pracowników prowadzących działalność gospodarczą na terenie szpitala (najemców, dzierżawców, itp.), z wyłączeniem pracowników firmy sprzątającej i ochroniarskiej

3.

Opłata za wjazd i parkowanie do 30 min

0 zł

Pod warunkiem, że wyjazd nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu pobrania biletu przy wjeździe

4.

Opłata za wjazd i parkowanie dłużej niż 30 minut w dniu wjazdu, ale nie dłużej niż do godziny 22:00 tego samego dnia

5 zł + 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Po przekroczeniu 30 minut parkowania od momentu pobrania biletu przy wjeździe do momentu wyjazdu

5.

Opłata za każdą rozpoczętą dobę parkowania po dacie wjazdu

15 zł

 

6.

Opłata abonamentowa za 10 dni parkowania przy zapłacie z góry

100 zł

Obowiązuje zapłata z góry, czyli w dniu wjazdu w czasie 30 minut od momentu pobrania biletu przy wjeździe

7.

Opłata abonamentowa za 30 dni parkowania przy zapłacie z góry

150 zł

Obowiązuje zapłata z góry, czyli w dniu wjazdu w czasie 30 minut od momentu pobrania biletu przy wjeździe

8.

Opłata za brak ważnego biletu parkingowego lub jego zgubienie

30 zł

Za każdą rozpoczętą dobę parkowania

9.

Opłata aktywacyjna

20 zł

Ponowna aktywacja karty

10.

Opłata za dobowe parkowanie

8 zł / doba

Za każdą rozpoczętą dobę pacjenta przebywającego w szpitalu, opiekunów prawnych pacjentów niepełnoletnich.

11

Opłata abonamentowa roczna pracownika szpitala

30 zł

Od 01.01. do 31.12. każdego roku płatna do 31.12. roku poprzedzającego następny rok, obowiązuje wszystkich pracowników szpitala, bez względu na rodzaj umowy zatrudnienia.

*) osoby nieuprawnione to kierowcy pojazdów nie wymienionych w § 4, ust. 2


Szczegółowe informacje w Zarządzeniu dotyczącym regulaminu korzystania z parkingu przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

Rozmieszczenie stanowisk parkingowych: Mapka

 

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) stanowi, że pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.

W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może również wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.

Istnieją trzy formy wyrażania takiego sprzeciwu (art. 6 ustawy):

 1. Poprzez wpis w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
 2. Poprzez pisemne oświadczenie zaopatrzone we własnoręczny podpis;
 3. Poprzez ustne oświadczenie złożone w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzone.


Wszystkie wyżej wymienione formy zgłaszania sprzeciwu są równoważne i w każdym przypadku, przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów od osoby zmarłej lekarz lub osoba przez niego upoważniona:

 1. Zasięgają informacji, czy nie został zgłoszony sprzeciw w formie sprzeciwu wpisanego w centralnym rejestrze;
 2. Ustalają istnienie sprzeciwu wyrażonego w dwóch pozostałych formach, na podstawie dostępnych informacji lub dokumentów.


Centralny rejestr sprzeciwów prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant", 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4A, TEL. (+48) 022 622 88 78, FAX (+48) 022 627 07 49, www.poltransplant.org.pl.

Wpis sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów następuje na podstawie zgłoszenia osoby, która wyraża sprzeciw na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów.
Zgłoszenie można składać osobiście w biurze "Poltransplantu" lub wysłać pocztą na adres "Poltransplantu" na formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej Poltransplantu lub w biurach "Ruchu Chorych" Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Osoba, która zgłosiła swój sprzeciw, może w każdym czasie zdecydować o jego cofnięciu.

Każda osoba która korzysta z usług Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (podczas pobytu na oddziale, pogotowiu, izbie przyjęć czy w poradniach specjalistycznych) powinna posiadać:

1. Aktualny dowód ubezpieczenia;

 • DLA ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
  druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
  lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  lub legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

 

 • DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 • DLA UBEZPIECZONYCH W KRUS - legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie

 

 • DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW - legitymacja emeryta/rencisty lub aktualny odcinek emerytury/renty

 

 • DLA BEZROBOTNYCH - aktualne zaświadczenie z urzędu pracy

 

 • DLA UBEZPIECZONYCH DOBROWOLNIE - umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

 

 • DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UBEZPIECZONYCH - dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  lub legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
  lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  lub legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury/renty
  W przypadku członków rodziny - dzieci, które ukończyły 18 rok zycia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.

 

2. Dowód osobisty.

Centralne Laboratorium czynne jest cała dobę 7 dni w tygodniu. Wykonuje badania dla potrzeb szpitala i podmiotów zewnętrznych.

Materiał do badań dla pacjentów z poza Szpitala pobierany jest w Centralnym Laboratorium znajdującym się na -1 poziomie w budynku C szpitala - całodobowo przez 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne

Badania wykonujemy na podstawie skierowania lekarskiego zgodnie z zawartymi umowami oraz odpłatnie, na życzenie pacjenta.

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznej na podstawie skierowania od lekarza udzielającego świadczenia w ramach umowy z NFZ. Skierowanie zazwyczaj jest ważne dokąd istnieją przesłanki do kontynuacji leczenia i dokąd pacjent je kontynuuje.

Zgodnie z art. 57 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych w przypadku ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika

 2. dentysty

 3. wenerologa

 4. onkologa

 5. psychiatry

 6. dla osób chorych na gruźlicę

 7. dla osób chorych zakażone wirusem HIV

 8. w zakresie leczenia uzależnień (dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia i dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia)

 9. psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci
  i młodzieży.

  Osoby uprawnione do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania:

 1. Inwalidzi wojenni i wojskowi

 2. Osoby represjonowane

 3. Kombatanci

 4. Żołnierze zastępczej służby wojskowej

 5. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

 6. Osoby deportowane do pracy przymusowej

 7. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

 8. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

 9. Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

 10. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgi dziecięcej

 11. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 12. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji raz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 
Rejestracja do poradni może byś dokonywana osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. W trakcie pierwszorazowej rejestracji pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących i ma wyznaczony termin wizyty. Przy rejestracji pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W przypadku braku takiego dokumentu świadczenie będzie udzielane odpłatnie - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cennik

W trakcie porady lekarskiej specjalista przeprowadza badania lekarskie, orzeka o staniu zdrowia, kieruje na dodatkowe badania (badania należy wykonać w miejscu wskazanym przez lekarza), kieruje do innego specjalisty, do szpitala bądź na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe.

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są w Centrum Rehabilitacji Leczniczej:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w oddziale dziennym rehabilitacji,


Rehabilitacja realizowana jest na podstawie skierowania uprawnionego lekarza.

Skierowanie straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od dnia wystawienia.

W warunkach ambulatoryjnych pacjent może mieć wykonane do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Dokumentacja medyczna jest własnością zakładu.
Dokumentacja jest udostępniana odpłatnie na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej.

Uprawnieni do dostępu do dokumentacji medycznej

Pacjenci, przedstawiciele ustawowi, osoby upoważnione przez pacjenta, osoby bliskie

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjenta na jego żądanie albo na żądanie jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta.

 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, a także gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej osobie bliskiej zgodę na udostępnienie musi wyrazić właściwy sąd.

Podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej

SP ZZOZ udostępnia dokumentację medyczną:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,

 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,

 • upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,

 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,

 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,

 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,

 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania,

 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,

 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana osobom przygotowywanym w SP ZZOZ do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się w związku z wykonywaniem zawodu medycznego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych. Osoby takie zobowiązane są zachować w tajemnicy informacje zawarte w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.

3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.


Opłaty za udostępnianie dokumentacji medyczne są następujące:

 • jedna strona kopii - 0,60zł brutto
 • jedna strona wyciągu lub odpisu - 6,00zł brutto

Szczegółowe dane dotyczące wydania dokumentacji - pobierz

DIETY STOSOWANE POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

 

 1. Podstawowa

 2. Lekkostrawna

 3. Żywienie dzieci w wieku od 1 do 3 lat

 4. Łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

 5. Łatwosprawna z ograniczeniem tłuszczu

 6. O zmienionej konsystencji

  a. płynna wzmocniona

  b. do żywienia przez zgłębnik lub przelotkę

 7. Papkowata

 8. Kleikowa

 9. Z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów

 10. Łatwostrawna niskobiałkowa

 11. Łatwostrawna bogatobiałkowaDIETY SPECJALNE

 

 1. Bogatoresztkowa

 2. Ubogoenergetyczna

 3. Bezglutenowa

 4. Ubogosodowa

 5. O kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych

 6. Bez konserwantów i sztucznych barwników

 7. Żywienie po zabiegach chirurgicznych 

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli informuje pacjentów, że pobieranie wymazów w kierunku wirusa SARS- CoV-2 od pacjentów przed planowym przyjęciem do szpitala odbywa się w punkcie Drive-Thru od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 8:00.

Punkt pobrań znajduje się na szpitalnym parkingu po prawej stronie bramy wjazdowej do szpitala.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2022  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!